Suomi 100 luontolahja on hieno kampanja, joka kutsuu maanomistajia perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Vastauksena tähän kutsuun esitetään nyt perustettavaksi yhteensä hieman alle 53 hehtaaria luonnonsuojelualueita. Näillä kuudella kohteella on erilasia merkittäviä luontoarvoja, joita on syytäkin suojella. Tämä suojelu on meiltä hieno osoitus siitä, että metsällä on meille muitakin arvoja kuin taloudellinen hyöty.

Suomalaisella metsäluonnolla ei kuitenkaan mene niin hyvin kuin yleisesti uskotaan. Metsissämme elää 814 uhanalaista lajia ja melkein yhtä suuri joukko on luokiteltu silmälläpidettäväksi. Luonnonsuojelualueiden perustaminen ei yksistään riitä turvaamaan metsäluonnon monimuotoisuutta.

Nyt perustettavien suojelualueiden rajaukset perustuvat metsäsuunnitelmassa esitettyihin kuviorajoihin. Kuten karttaliitteestä voidaan havaita, nämä suojelualuerajaukset ovat suppeita ja jyrkkärajaisia käsittäen ainoastaan varsinaisen luontoarvoja omaavan suojelualueen ilman puskurivyöhykettä.

Voimakas metsienkäsittely suojelualueiden välittömässä läheisyydessä voi vaarantaa alueella esiintyvät luontoarvot. Erityisesti soiden vesitalous on herkkä reagoimaan reunapuuston hakkuisiin. Onkin hyvä, että kaupunkirakennelautakunta on päättänyt tarkentaa suojelualueiden reunavyöhykkeiden metsienkäsittelyä osana metsien hoidon linjauksien päivitystä ensi vuonna. Näillä alueilla talousmetsien käsittelyä tulee rajoittaa. Luonnonarvojen vaaliminen talouskäytössä olevissa metsissä on tärkeä osa metsäluonnon säilyttämistä. Joensuulle metsänomistajana luontoarvot ja metsän monet muut hyödyt tulisivat olla tärkeitä taloudellisen tuoton ohella. Luonnon monimuotoisuutta vaaliva metsänhoitotapa hyödyttää monella tavalla: Sienet, marjat ja riistalajit viihtyvät, maisema säilyy kauniina ja metsän arvo virkistyskäytössä kasvaa.

Joensuun metsissä luonnonhoidon taso on oltava aina erinomainen.