Tavoitteet kaudelle 2021-2025

HUOMENNA JOENSUU ON VIHREÄ   –

Kuntavaali-ohjelma 2021

I Ympäristö ja ilmasto  

II Koulutus  

III Hyvinvointi ja terveys  

IV Talous ja työllisyys  

V  Osallisuus ja ihmisoikeudet  

 

VIHREÄSSÄ JOENSUUSSA

  • ympäristö, ilmasto ja ihmisten hyvinvointi huomioidaan kaikessa päätöksenteossa
  • voidaan hyvin vauvasta vaariin. Siellä viihtyvät perheet ja siellä on hyvä vanheta
  • koulutus on ensiarvoisen tärkeä hyvinvoinnin tekijä
  • kaikki lapset ja nuoret saavat mahdollisimman hyvät eväät tulevaisuuteen
  • lähiluonto on monimuotoista ja kaikkien saavutettavissa
  • on elinvoimaa ja vireää yritystoimintaa, mikä luo työpaikkoja, palveluja ja tuloja. alueen asukkaille sekä verotuloja yhteiseen käyttöön
  • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus nähdään mahdollisuutena huomioida kaikkien kuntalaisten potentiaali.

TEHDÄÄN YHDESSÄ VIHREÄ JOENSUU – KÄYTÄ ÄÄNTÄSI!

Kunnissa päätetään niistä arjen asioista, joilla ilmastonmuutos ja luontokato voidaan pysäyttää. Joensuulla on kunnianhimoisena tavoitteena olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Me vihreät katsomme jo pidemmälle, sillä tavoitteemme on, että Joensuu on hiilinegatiivinen vuonna 2030. Se vaatii hiilinielujen vahvistamista ja luotettavien kompensaatioiden hankkimista jäljelle jääneiden päästöjen vastapainoksi. Rakennamme kaupunkia, jossa on viihtyisää postinumerosta riippumatta. Haluamme, että lähiluonto ja sen monimuotoisuus ovat kaikkien saavutettavissa.

Kauaskantoinen kaupunkisuunnittelu

Otamme luonnon monimuotoisuuden vahvistamisen mukaan kaupungin strategioihin, poliittisiin ohjelmiin sekä käytännön toimenpiteisiin. Vihreinä huomioimme pitkäaikaiset ilmastovaikutukset kaavoituksessa. Keskitetään uusi rakentaminen pitkälti jo rakennetuille alueille ja tiivistetään yhdyskuntarakennetta. Näin säästämme luontoa muilla alueilla. Turvaamme maankäytön suunnittelussa ekosysteemien säilymisen. Ei kaavoiteta rakentamista uhanalaisten luontotyyppien tai lajiesiintymien päälle ja kaavoituksessa syntyvät ekologiset haitat kompensoidaan. Varmistamme kaavoituksessa riittävät yhtenäiset viheralueet.

Metsät ja luonto

Haluamme, että Joensuun metsiä hoidetaan asukkaita osallistaen siten, että ne turvaavat luonnon monimuotoisuuden sekä maisema- ja virkistysarvot. Vihreässä Joensuussa pidetään huolta lähimetsistä ja -rannoista ja tunnistetaan niiden merkitys ihmisten hyvinvoinnille. Pidetään myös kaupungin omistuksessa olevat kaupunkialueen Pielisjoen rannat kaupungilla. Säilytämme ja kasvatamme hiilinieluja Joensuun maankäytössä ja metsien hoidossa, esim. metsänhoitosuunnitelmassa.

Liikenne

Kehitämme liikennettä kestäväksi ja esteettömäksi. Laitetaan panostuksia pyöräilyyn ja kehitetään joukkoliikennettä. Lisätään joukkoliikenteen vuoroja. Parannetaan pyöräilyn reitistöä ja sen kunnossapitoa. Huomioidaan kaikki liikkumistavat (ml. apuvälineillä liikkuminen) kaupunkisuunnittelussa ja kunnossapidossa. Kehitämme määrätietoisesti kiertotaloutta ja siitä sekä energia- ja materiaalitehokkuudesta tulee tehdä osa Joensuun seudun elinkeinoelämän arkea. Lisätään jätteiden lajittelua, kierrätystä ja erityisesti biojätteen erilliskeräystä Joensuussa. Tämä saavutetaan tiedottamalla ja motivoimalla asukkaita eri keinoin sekä kehittämällä jätehuoltoa entistä asiakaslähtöisemmäksi

 
Vihreässä Joensuussa panostetaan kaiken ikäisten koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Meidän vihreiden Joensuu on kaupunki, jossa jokaisella lapsella ja nuorella on turvallinen ja terve ympäristö kasvaa kohti aikuisuutta. Näemme jatkuvan oppimisen voimavarana ja haluamme helpottaa mahdollisuutta täydentävään kouluttautumiseen. Luomme korkeakouluille ja ammattioppilaitoksille edellytyksiä ja yhteistyöverkostoja, jotta kaupungissa säilyy korkealaatuinen toisen ja kolmannen asteen koulutus ja tutkimus.

Koulutus ja hyvinvointi

Hyvä koulutus lähtee laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta. Haluamme varmistaa resurssit oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen ja opettajien kouluttamiseen. Panostetaan tunne-, tietoisuus- ja vuorovaikutustaitoihin. Ehkäistään kiusaamista ja väkivaltaa. Tuemme yhteisen katsomusaineen kehittämistä. Pyrimme varmistamaan terveellisen ja turvallisen kouluverkon. Koulujen demokratiakasvatusta ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen opetusta tulee lisätä. Haluamme varmistaa myös oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnan resurssit. Tavoitteenamme on tuoda kestävyys, ympäristötietoisuus ja ekososiaalinen sivistys läpäiseväksi teemaksi kaikkeen koulutukseen. Kannustetaan lapsia löytämään liikunnan ilo. Tuetaan esimerkiksi Ulkoluokka -oppimista kouluissa toiminnallisina terveyteen ja liikkumiseen ohjaavina opiskelumuotoina. Ylläpidetään monipuolinen äidinkielten valikoima ja tasokas suomi toisena kielenä -opetus. Opinto- ja uraohjauksen tulee kohdella ihmisiä yhdenvertaisesti. Vihreät haluaa varmistaa, että jokainen kohdataan yksilönä ja jokaista kannustetaan hyödyntämään omaa potentiaaliaan.

Jatkuva oppiminen

Muunto-, rekrytointi- ja muihin jatko- ja täydennyskoulutuksiin pääsyä tulee helpottaa, ja näiden roolia työhallinnon keinovalikoimassa korostaa. Kaupunki tehostaa näiden käyttöä omassa henkilöstö- ja työllisyyspolitiikassaan. Vahvistetaan myös ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien asemaa ja varmistetaan ammatillisen tutkinnon suorittaneiden jatko-opintokelpoisuus.

Taide ja kulttuuri

Kehitetään yleissivistävien sisältöjen sekä taito- ja taideaineiden roolia koulutuksessa. Haluamme turvata taiteen, kulttuuripalvelujen ja vapaan sivistystyön riittävän tuen kaupungin budjetissa. Taide ja kulttuuri kuuluu kaikille! Varmistetaan siis taiteen ja kulttuurin saavutettavuus, niin taloudellisesti kuin palveluiden ja toimitilojen suunnittelussa. Kolmannella sektorilla on merkittävä rooli kulttuurin ja taiteen kentällä. Varmistetaan järjestöjen toimintaedellytykset.

 
Vihreässä Joensuussa voidaan hyvin vauvasta vaariin. Vihreässä Joensuussa ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen on kaiken päätöksenteon ytimessä. Asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi me vihreinä panostamme peruspalveluihin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin, torjumme eriarvoisuutta, tarjoamme mahdollisuuksia liikkua ja kokea kulttuuria ja rakennamme kokemusta yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta. Päätösten vaikutusarviointeja tulee hyödyntää laajasti ja monipuolisesti päätöksenteon tukena. Kaupungin hyvinvointisuunnitelma on tärkeä hyvinvoinnin edistämisen työväline.

Lapset ja nuoret

Joensuu toimii Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaisesti. Tavoitteenamme on turvata riittävät voimavarat eriarvoisuuden torjumiseen ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. Turvataan oppilashuolto ja oppimisen tuki, lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ja perheiden sosiaalinen tuki. Haluamme, että lapsia ja nuoria tuetaan ainutlaatuisina yksilöinä. Koulun tulee purkaa turhia sukupuolirooleja, huomioida sukupuolten moninaisuus ja edistää yhdenvertaisuutta. Palkataan seksuaalikasvattaja tukemaan opettajia, tekemään ennaltaehkäisevää seksuaalikasvatusta ja edistämään yhdenvertaisuutta.

Ikääntyvät

Varmistetaan riittävä hoitohenkilökunnan määrä ikääntyneiden palveluissa. Luodaan uudenlaisia ympärivuorokautisen palveluasumisen keskittymiä, joissa yhdistyvät kodinomainen ja turvallinen asuinympäristö. Etsitään keinoja ylläpitää ikääntyvien toimintakykyä ja torjua ikääntyvien yksinäisyyttä.

Peruspalvelut

Haluamme turvata peruspalvelut kuntalaisille saavutettavasti ja sujuvasti. Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti. Palveluiden taso ja laatu on turvattava. Pyrimme ennaltaehkäisemään poikien ja miesten syrjäytymistä panostamalla toimiviin peruspalveluihin sekä ennaltaehkäisevään neuvola- ja perhetyöhön. Kehitetään helpommin lähestyttäviä sosiaalipalveluita, joissa jokainen voi käydä matalalla kynnyksellä kysymässä apua ja neuvoja elämäntilanteeseensa. Varmistetaan mielenterveyspalveluiden saatavuus ja toimivuus. Liikuntapalveluilla on keskeinen merkitys hyvinvoinnin edistämisessä. Lisätään matalan kynnyksen palveluita sekä lähiliikuntapaikkoja ja virkistysreitistöjä. Tuetaan järjestöjen toimintaedellytyksiä palveluiden järjestäjinä. Järjestetään osa palveluista yhteistyössä järjestöjen, seurakuntien, yritysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa

Hyvinvoinnin tasa-arvoisuus

Panostetaan kaupunkiympäristön ja rakentamisen esteettömyyteen. Haluamme kehittää kaupunkirakennetta niin, että eriarvoisuus ei lisäänny. Joensuun kaupungin tulee työnantajana rohkaista ja mahdollistaa molempia vanhempia pitämään vanhempainvapaita. Edistetään työelämän tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Joensuussa on huomattava kansainvälinen opiskelijaväestö ja muita maahanmuuttajia, joiden osaamista ja kulttuurista taustaa voitaisiin käyttää hyväksi alueen sosiaalisen ja taloudellisen elämän parantamiseen. Kannustetaan alueen eri etnisten ryhmien, erityisesti suomalaisten ja kansainvälisen taustan omaavien, välistä synergiaa alueen kehittämiseksi. Tarvitaan toimia varmistamaan kv-opiskelijoiden ja maahanmuuttajien resurssien täysimittainen hyödyntäminen Suomen kontekstissa ja Joensuun hyväksi. Tehdään kotoutumisesta kaksisuuntainen vaihto, ei ylhäältä alas -sanelua. Otetaan järjestöt mukaan kotoutumistyöhön. Tuetaan maahanmuuttajien omien järjestöjen toimintaa muun muassa rahoituksella.

 
Vihreässä Joensuussa on kestävä kuntatalous ja elinvoimaa. Joensuun kaupunki voi tukea elinkeinotoimintaa mm. uusien ja kasvavien yritysten kehittämispalvelujen avulla, ennakoivalla maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella sekä sujuvilla lupamenettelyillä. Hankintojen kilpailutukset tulee järjestää niin, että paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus niihin osallistua. Joensuun kaupunki on myös itse tärkeä työllistäjä ja palkanmaksaja, ja kaupungin roolia työnantajana tulee kehittää.

Uusien ja kasvavien yritysten kehittämispalvelut

Monipuolistetaan ja vahvistetaan Joensuun talousalueen elinkeinorakennetta. Haluamme löytää keinoja tukea korkeaan osaamiseen perustuvien yritysten syntyä, kasvua ja pääsyä kansainvälisille markkinoille. Toteutetaan uusien ja olemassa olevien yritysten neuvonta-, kehittämis- ja kansainvälistymispalvelut Joensuun kaupungin omistaman Business Joensuun kautta. Business Joensuu myös houkuttelee alueelle uusia yrityksiä Invest in -toiminnalla. Tuetaan alihankintaketjujen kehittymistä olemassa olevien ja uusien veturiyritysten ympärille. Tuetaan innovatiivisten palveluyritysten syntymistä ja kehittymistä mm. digitaalisten palveluiden, bio- ja kiertotalouden, yhteiskäyttöön perustuvien palveluiden, luonto- ja hyvinvointimatkailun ja hoivapalveluiden aloille. Pidämme tärkeänä tukea myös aivan pienten yritysten menestymistä. Yli 90% suomalaisista yrityksistä on pieniä, alle kymmenen hengen yrityksiä. Kaikista pienistä yrityksistä ei tarvitse tulla suuria, mutta kaikki suuret yritykset ovat lähteneet pienestä liikkeelle.

Yritystoimintaa tukeva kaavoitus

Varmistetaan ennakoiva kaavoitus, jolla taataan riittävä ja monipuolinen, yritystoiminnan tarpeisiin vastaava tonttivaranto. Edistetään myös sujuvaa lupamenettelyä (rakennusluvat, mahdolliset kaavamuutokset jne.). Tämä on kilpailuetu ja helpottaa uusien yritysten tuloa Joensuuhun.

Yritystilojen rakentaminen

Vahvistetaan Joensuun kaupungin omistaman Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:llä roolia energia- ja kustannustehokkaiden ja tarkoituksenmukaisten yritystilojen rakennuttajana ja vuokraajana. Otetaan yritystilojen rakentamiseen esimerkkiä Penttilän kasvavasta Green Park -yrityspuistosta, jonka suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan alueen energiatehokkuus, uuden tietotekniikan mahdollisuudet ja tilojen muunneltavuus. Varmistetaan, että yritysten tarvitsemat tilat rakennetaan lähtökohtaisesti markkinaehtoisesti kustannustehokkuus ja laatu edellä.

Osaava hankintatoimi

Haluamme, että hankintojen ympäristö- ja ilmastovaikutukset huomioidaan niiden hankintakriteereissä. Varmistetaan, että Joensuun kaupungin hankinnat kilpailutetaan seudullisen organisaation Pohjois-Karjalan hankintatoimen kautta. Julkisten hankintojen kilpailutus on järjestettävä niin, että myös paikallisten ja maakunnan omien yritysten on mahdollisuus tehdä tarjous. Vahvistetaan hankintaosaamista ja varmistetaan hankintojen ekologisuus ja eettisyys.

Osaava työnantaja

Haluamme varmistaa, että Joensuun kaupunki suurena työnantajana panostaa aidosti hyvään johtamiseen, työhyvinvointiin ja inhimilliseen kestävyyteen. Luodaan riittävästi nuorten kesätyöpaikkoja palkkaamalla nuoria Joensuun kaupungille ja tuetaan nuoria palkkaavia yrityksiä ja järjestöjä. Kokeillaan anonyymiä rekrytointia Joensuun kaupungin, sen konsernin ja kuntayhtymien rekrytoinneissa. Huomioidaan rekrytoinneissa myönteinen erityiskohtelu.

 
Vihreä Joensuu on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen, ja siellä kuullaan laajasti kuntalaisia, myös lapsia ja nuoria. Tämä tapahtuu esimerkiksi neuvoa-antavien kansalaisraatien, osallistavan budjetoinnin sekä nuorisovaltuuston ja vammais- ja vanhusneuvostojen kuulemisen kautta. Päätöksenteon on oltava avointa ja läpinäkyvää.

Vaikuttaminen

Haluamme lisätä kansalaisten suoria vaikuttamismahdollisuuksia. Kokeillaan esimerkiksi osallistuvaa budjetointia. Kaikki voivat tehdä ilmastotekoja! Osallistetaan kuntalaiset ilmastotyöhön huomioiden ihmisten omat lähtökohdat. Haluamme edistää tiede- ja tietopohjaista politiikkaa. Tämä edellyttää muun muassa riittävien vaikutusarviointien tekoa päätöksenteon tueksi. Tavoitteenamme on vahvistaa nuorisotyön roolia ja varmistaa nuorten kuuleminen heitä koskevissa päätöksissä.

Tasa-arvo

Varmistetaan, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaikutusten arviointi on mukana kaikessa päätöksenteossa. Pilotoidaan hankkeita, joissa kehitetään sukupuolitietoista budjetointia.Allekirjoitetaan Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja ja laaditaan toimintasuunnitelma peruskirjassa asetettujen tavoitteiden edistämiseksi. Varmistetaan, että monenlaisilla, monista taustoista tulevilla joensuulaisilla on resursseja, tarvitsemaansa tukea ja turvallinen tila toimia aktiivisina kuntalaisina.

Yhdenvertaisuus

Vahvistetaan Joensuun kaupungin ja se yhteistyökumppanien antirasistisia toimintatapoja. Tehdään kaupungin tiedotuksesta, palveluista ja tapahtumista kauttaaltaan saavutettavia kaikille. Joensuun vihreät luovat omalla toiminnallaan kaikille turvallista tilaa osallistumiseen ja politiikantekoon. Vihreät puuttuvat rasistisiin ja fasistisiin puheisiin politiikassa.