Joensuun iloiset Vihreät valtuutetut vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen jälkeen

Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen vuoden 2018 talousarvioon. Haluamme nostaa esille muutaman meille tärkeän seikan. Joensuun kaupungilla on kunnianhimoinen tavoite saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2025 mennessä. Tavoite on uusimpien ilmastoskenaarioiden valossa kriittisen tärkeä. Lisäksi kestävä kaupunkihan on yksi strategian teemoista. Niinpä meidän Vihreiden mielestä ilmasto-ohjelmaan kohdistuukin suuri paine, paine siitä, että se tehtäisi samalla kunnianhimoisella otteella. Myös hankinta-puolella on syytä olla ilmastotavoitteet esillä. Kilpailutusten pisteytystä voidaan tehdä myös sillä perusteella, miten hankintojen ilmastoarvot toteutuvat. Tavoitteellinen toiminta kestävän kaupungin ja ilmaston eteen tulisi olla luonnollisesti osa kaikkien hallintokuntien toimintaa. Yhdessä toimien kunnianhimoinen hiilineutraalisuuden tavoite on mahdollista saavuttaa. Vihreiden mielestä kestävän kaupungin teema on syytä huomioida myös metsänhoidon linjauksissa. Linjauksia tehdessä on syytä miettiä, miten luonnon monimuotoisuus, ekologinen kestävyys ja virkistyskäyttö toteutuvat.

Ryhmänä olemme erityisen iloisia satsauksista lasten- ja nuorten palveluihin. Valtuustolla tuntuisi olevan tahtotila siihen, että näiden palvelujen kohentamiseksi ja laadun parantamiseksi oikeasti etsitään rahoitusta. Valtuustokauden tavoitteet ja tehtävät selvitykset subjektiivisen varhaiskasvatus-oikeuden rajoituksen poistosta ja tuntikehyksen lisäyksestä ovat askel oikeaan suuntaan. Lisäksi me Vihreät olemme iloisia siitä, että talousarviossa on kirjaus lisäpanostuksesta alueille, joilla on enemmän erityisen tuen tarvetta. Tällaisesta positiivisesta diskriminaatiosta eli positiivisesta syrjinnästä on saatu erittäin hyviä tuloksia esimerkiksi Helsingin alueella.

Vaikeasti kehitysvammaisten lasten opetus on puhututtanut tänä syksynä paljon eri yhteyksissä. Oppilaiden siirron valmistelu on ollut riittämätöntä ja tähän olemme olleet koko Vihreiden ryhmänä tyytymättömiä. Tässä asiassa tuntuisi kuitenkin olevan yli puoluerajojen tahtotila varmistaa vaikeasti kehitysvammaisten lasten opetus parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnitelmat ja valmistelut tulee olla valmiina ennen siirtoja. Ketään lasta ei tule siirtää ryhmään, jossa hänelle ei ole olemassa hänen omista lähtökohdistaan parasta mahdollista opetusta, tarvittavaa tukea, esteettömiä tiloja ja mahdollisesti myös hoidollista osaamista.

Liikuntapaikkaselvitysten tekeminen on meidän Vihreiden mielestä tärkeää. Liikuntatilat hupenevat ja lisää tarvitaan. Yhtä tärkeää meille on myös kulttuuritilojen selvitys. Mielestämme on oleellista kartoittaa olemassa olevat kulttuuritilat ja laittaa kulttuuritalo-hanke käyntiin. Kulttuuritaloa suunniteltaessa Vihreät toivovat kulttuuritaloa ajateltavan isosti monikulttuurisena keskuksena, jossa taiteen eri muodot ja toimijat pystyvät toimimaan yhdessä. Siitä on synergiaetua, että saadaan saman katon alle eri kulttuurinalojen, järjestöjen ja eri-ikäisten toimintaa niin ammatillista kuin harrastetoimintaakin. Erilaisten ja eri-ikäisten toimijoiden luonnolliset kohtaamiset tulevat näin mahdolliseksi.

Alueella vallitseva suuri työttömyys vaatii toimia, siksi me Vihreät olemmekin erityisen tyytyväisiä siihen, että työllistämiseen lisätään 300 000€ enemmän kuin kaupunginjohtajan esityksessä. Tällä on mahdollista puuttua etenkin rakenteelliseen työttömyyteen ja siten torjua köyhyyttä sekä syrjäytymistä.

Lopuksi koko Vihreiden valtuustoryhmä kiittää kaikkia viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä talousarvion valmisteluprosessista. Yhteinen työskentely oli jouhevaa ja se sujui hyvässä yhteishengessä yhteisen tahtotilan ilmapiirissä. Kokonaisuudessaan vuoden 2018 talousarvio näyttää hyvältä, siellä näkyy monia strategiaan kirjattuja tavoitteita, mutta tavoitteita jäi toteutettavaksi vielä seuraaviin talousarvoihin. Suunta yhteiselle tekemiselle on nyt otettu, seuraavaksi aletaan yhteisvoimin toteuttaa näitä tavoitteita. Me Vihreät toivoisimme sen tapahtuvan yhtä hyvässä yhteishengessä kuin talousarvion valmisteluprosessinkin.