JOVENSUUN VIHANDU VALLIČUSOHJELMU

PIETÄH HUOLDU OPASTANDAS, KUL’TUURAS DA SIVISTYKSES

Luavukas i taza-arvoine päivyhoido da perusškola tarkoitetah subjektiivistu päivyhoido-oigevustu, ilmastu aigastu kazvatandua, gumannoloi joukkosuuruzii, tävvellizii materjualumiärydengoi dai perehien eriluaduzien ololoien huomivoičendua.

Nuorien Jovensuus turvatah ammattiopastuksen finansiiruičus, annetah tugie madalan kynnyksen hobbiruandale da garantiiruijah ennakkoh estäjien palveluloin tävvellizys.

Kul’tuurua da sivistysty kannatetah bibliotiekkoin kehitändäl, kanzalaslähtözen kul’tuururuandan finansiiruičuksel, turvuamal vabahan sivistysruavon dengat da pidämäl huoldu taidolaitoksien ruandan mahtolois.

SUOJELLAH YMBÄRISTYÖ

Jovensuu kandau vastuollizuttu ilmastonmuutoksen estämizes kudamas tärgies roulis on planiiruičuspiätökset i nämmien liikendehorganizuičukset dai vähäpiästölline hajalleh luajittu energientuotando da energiitevokas srojindu.

Jovensuu luajitah Suomen parahakse polgupyörälinnakse kehittämäl polgupyörytieverkuo i huolehtimal dorogoin talvikunnospivos da polgupyöryparkouhkois.

Vihandas Jovensuus pietäh huoldu kodikkahis eländy-ymbäristölöis libo parkoi ei uhrata lizäsrojindale, randoin i meččien bodrendusarvot tunnustetah dai histouriellizesti arvokkahile srojuloile annetah niilöile kuuluvu arvo.

Eloksentavan kestäjämbiä kehitysty avvutetah aktsentiiruičemal alovehellisuttu i ymbäristöarvoloi, luajimal kierrätämine i uvvessahkäyttö kebjiekse dai stimuliiruičemal ristikanzoi käyttämäh omien lihaksien vägie arren liikkumizes.

ESTETÄH KÖYHYTTY DA ERIARVOZUTTU, TUVVAH HYVINVOINDU LÄHÄLE RISTIKANZUA

Sotsiali- i tervehyspalvelut uvvistetah ristikanzoin ehtoloil da probliemoi estetäh edukädeh garantiiruičemal hobbimahtollizukset kaikile lapsile da nuorile varakkahuoh kačomattah da tariččemal alle 25-vuozizile ilmaine profilaktiekku.

Borčuijah köyhytty i syrjäh menoa vastah kannattamal kohtalazen hindastu eländyy da porrastamal palvelumaksoloi maksamismalton mugah.

Kunnis luajitah taza-arvozii da diskriminiiruiččemizes vällii loppimal kiuzuamine, huolehtimal sit, što julgizet paikat ollah kaikkien jovensuulazien tavattavat dai luajimal tävvellizet vaikuttavuslaskendat konzu käytetäh käytetäh yhtehizii varoi.

LUAJITAH RUADOPAIKKOI DA ELOIVOIMUA

Uuzien i kazvajien yrityksien kehittämispalvelulois tavoittehennu on eloikeinostruktuuran monipuolistamine. Korgieh maltoh perustujile yrityksile annetah tugie kehittymizes i kanzoinvälistymizes.

Yritysruaduo tugii planiiruičendu, liugui lubaprotsessu da hyvä tonttirezervu tuvvah Jovensuule kilbailueduo.

Yritystiloin srojinnan lähtökohtannu on markinehtozus, a sežo linnu voi srojie, hyvä ezimerki on Green Park -yritysparku, kudai roih Penttiläh.

Nuorien ruavon suanduo kannatetah ezimerkikse linnan kezäruadopaikoil i ruadopaikkoi tariččijoile yrityksile i organizatsieloile tugie andamal.

Jovensuun linnan maltai hommuanduruado mahtollistau alovehellizien yrityksien ozanoton taričuskilbailuh da linnan rouli maltajannu ruavonandajannu sijoittau ruadohyvinvoindah.