I – KOULUTUS JA SIVISTYS

Laadukas ja tasa-arvoinen päivähoito ja peruskoulu

 • Täydennetään kunnallista päivähoitoa yksityisellä ja tuetaan perheiden omia valintoja, myös avoin varhaiskasvatus.
 • Kokeillaan päivähoidossa erilaisia aukioloaikoja ja tuntiperusteisia maksuja, lisää joustavuutta perheiden tarpeiden mukaan.
 • Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen Joensuuhun.
 • Muutetaan neljä tuntia päivässä tarjottava varhaiskasvatus kaikille perheille maksuttomaksi.
 • Inhimilliset ryhmäkoot varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa.
 • Terveet ja tarkoituksenmukaiset koulutilat mahdollistavat paremmin uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen.
 • Tarvike- ja välinemäärärahojen tason turvaaminen.
 • Koulujen kerhotoiminnan pitkäjänteinen tukeminen lasten ja nuorten monipuolisen ja kaikkien ulottuvilla olevan harrastustoiminnan mahdollistajana.
 • Edistetään koulurakennusten käyttöä koulupäivien ulkopuolella kaupunginosien viihtyisinä monitoimitiloina.

Nuorten Joensuu

 • Ammattikoulutuksen rahoitus on turvattava ja koulutuspaikkoja on löydyttävä järkevän välimatkan päästä.
 • Tarjotaan mahdollisuuksia ja tiloja nuorten omaehtoiseen toimintaan ja reagoidaan nuorisokulttuurin muutoksiin. Tuetaan matalan kynnyksen harrastustoimintaa mm. urheiluseurojen kanssa yhteistyössä.
 • Opintopolkujen nivelkohdissa tarvittavan tuen ja ennalta ehkäisevien palvelujen turvaaminen
 • Nuorisotyön moniammatillisuuden turvaaminen Siun Soten käynnistyttyä
 • Ennalta ehkäisy, etsivä nuorisotyö, koulut

Kulttuuri ja sivistys

 • Kehitetään kirjastoja kulttuurin ja sivistyksen monitoimitaloina ja kohtaamispaikkoina
 • Turvataan kansalaisopiston resurssit merkittävänä kuntalaisten hyvinvointia lisäävänä matalan kynnyksen toimijana.
 • Yhdistysten ja kaupunkilaisten omaehtoinen kulttuuritoiminta takaa monipuoliset kulttuuripalvelut ja harrastamisen mahdollisuudet, pidetään huolta avustusmäärärahojen resursseista.

 

II – VIHREÄ JOENSUU ON ILMASTO- JA LUONTOYSTÄVÄLLINEN

Luonnon monimuotoisuus ja kestävä kehitys ovat vihreille itseisarvoja. Haluamme rakentaa Joensuusta ilmastoa ja ympäristöä suojelevan viihtyisän kaupungin.

Joensuun kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Kaavoituksen tavoitteena on kestävän kehityksen Joensuu

 • jossa välimatkat ovat lyhyitä ja asuminen sekä palvelut lähellä toisiaan ; myös maaseututaajamissa pitää säilyttää keskeiset peruspalvelut

 • jossa suositaan kevyttä liikennettä ja sujuvaa joukkoliikennettä

 • jossa ruutukaavan asutusta tiivistetään korottamalla olemassaolevia rakennuksia

Energiantuotanto on vähäpäästöistä ja hiilineutraalia

 • suositaan myös hajautettua energiatuotantoa ja esim. biokaasua

 • rakennetaan energiatehokkaasti ja hillitään energiankulutusta

 • valaistusenergiaa säästetään led-valojen avulla

Joensuu Suomen parhaaksi pyöräilykaupungiksi

 • jossa pyöräteiden verkostoa kehitetään edelleen

 • jossa lisätään laadukkaita pysäköintipaikkoja polkupyörille .

 • jossa väylistä pidetään hyvää huolta myös talvella

Vihreässä Joensuussa pidetään huolta asuinympäristöjen viihtyisyydestä

 • puistoja ei uhrata täydennysrakentamiselle

 • historiallisesti arvokkaat rakennukset säilytetään osana kaupunkikuvaa

 • rakentaminen ja luontoarvojen säilyttäminen ovat sopusoinnussa

  • kaupunkikeskustasta tehdään kuntalaisten viihtyisä olohuone, jossa on kiinnostavaa tekemistä, tapahtumia ja palveluita

  • joka kaupunginosaan tehdään lenkkipolkuja ja liikunta-alueita, ja maaseutualueilla ylläpidetään ulkoilu- ja retkeilyalueita kaikkien käyttöön

  • metsiä hoidettaessa tärkeintä on virkistyskäytön turvaaminen ja metsäluonnon säilyttäminen; suositaan kevyitä hakkuutapoja ja vältetään avohakkuita. Kaupungin metsissä on voitava marjastaa, sienestää ja retkeillä.

  • luonnon monimuotoisuudesta huolehditaan mm. uusia suojelualueita perustamalla ja viherkäytäviä säilyttämällä

 • kaupungin rantoja kehitetään ennenmuuta yhteisinä virkistysalueina,

 • Pielisjoen varren rantaraitit rakennetaan valmiiksi

Elämäntavan kestävämpää kehitystä tuetaan, kun

 • painotetaan hankinnoissa paikallisuutta ja ympäristönäkökohtia

 • edistetään kiertotaloutta eri toimintojen puitteissa

 • vältetään turhaa muovin käyttöä ja kertakäyttötavaraa sekä kannustetaan yhteiskäyttöön

 • tehdään hyötyjätteiden lajittelu helpoksi, jolloin sekajäte vähenee

 • kannustetaan kuntalaisia liikkumaan omia lihaksia käyttäen

 • viihtyisiä kevyen liikenteen väyliä ja ulkoilureittejä on kaikkien ulottuvilla

 

III – TORJUTAAN KÖYHYYTTÄ JA ERIARVOISUUTTA, TEHDÄÄN HYVINVOINTIA LÄHELLÄ IHMISTÄ

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistetaan ihmisten ehdoilla ja ongelmat ehkäistään ennalta

 • Harrastusmahdollisuudet taataan kaikille lapsille ja nuorille varallisuuteen katsomatta. Joensuussa on esimerkiksi oltava maksuttomia liikuntavuoroja ja bändikämppiä.
 • Liikuntapaikat eivät tarkoita pelkästään niitä varten rakennettuja halleja. Niitäkin tarvitaan Joensuussa lisää mutta lähiluonnon tarjoamat palvelut, koulujen pihat ja muu ympäristö on valjastettavissa liikkumisen iloon erilaiset vuodenajat huomioiden esimerkkinä vaikkapa retkiluisteluradat.
 • Alle 25- vuotiaille nuorille maksuton ehkäisy

Kamppaillaan köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan

 • Edistetään kohtuuhintaista asumista kaavoittamalla niitä riittävästi. Esimerkiksi yksiöt Joensuussa ovat kiven alla ja kalliita.
 • Palvelumaksuissa on jatkossa paremmin huomioitava ihmisten varallisuus ml. kulttuuri ja liikuntapaikat.
 • Tuetaan yhteisöllisyyttä ja pidetään huolta, että joensuulaisilla on kohtaamispaikkoja ja mahdollisuus järjestää tilaisuuksia ja kansalaistoimintaa

Kunnista tehdään tasa-arvoisia ja syrjinnästä vapaita

 • Yhteisiä varoja käytettäessä tehdään kattava vaikuttavuusarviointi.
 • Jokainen joensuulainen  on oma ainutlaatuinen yksilö. Tuetaan sitä ja tehdään stoppi kiusaamiselle ja muulle syrjinnälle.
 • Maahanmuuttajat ml. Turvapaikanhakijat ja opiskelijat toivotetaan aidosti tervetulleeksi osaksi joensuulaista yhteisöä
 • Julkisten rakennusten ja muiden tilojen on otettava jatkossa vielä paremmin huomioon liikuntarajoitteiset ja muut erityisryhmät. Yhteiset tilat kuuluvat kaikille joensuulaisille.

 

IV – TYÖPAIKKOJA JA ELINVOIMAA

Vihreät haluavat elinvoimaisen ja kehittyvän Joensuun. Pohjan tälle muodostaa vireä yritystoiminta, jota Joensuun kaupunki voi tukea mm. uusien ja kasvavien yritysten kehittämispalvelujen, maankäytön suunnittelun ja sujuvan lupamenettelyn sekä paikalliset yritykset huomioivan hankintojen kilpailuttamisen avulla. Kaupunki on myös itse tärkeä työllistäjä.

Uusien ja kasvavien yritysten kehittämispalvelut

  • Tavoitteena on Joensuun talousalueen elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja vahvistaminen.
  • Yritysten neuvonta-, kehittämis- ja kansainvälistymispalvelut toteutetaan Joensuun Tiedepuiston ja Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEKin kautta.
  • Tuetaan korkeaan osaamiseen perustuvien yritysten syntyä, kasvua ja pääsyä kansainvälisille markkinoille.
  • Maakuntauudistuksen myötä näiden palveluiden saatavuus ja laatu on turvattava.

Yritystoimintaa tukeva kaavoitus

  • Hyvällä ennakoinnilla taataan riittävä ja monipuolinen, yritystoiminnan tarpeisiin vastaava tonttivaranto.
  • Sujuva lupamenettely (rakennusluvat, mahdolliset kaavamuutokset jne.) on kilpailuetu ja helpottaa uusien yritysten tuloa Joensuuhun.
  • Uutena keihäänkärkenä on Green Park -yrityspuiston kehittäminen Penttilään.

Yritystilojen rakentaminen

  • Lähtökohtaisesti yritysten tarvitsemat tilat on voitava rakentaa markkinaehtoisesti.
  • Kaupunki voi edistää uuden yritystoiminnan syntyä Joensuuhun valikoidun yritystilojen rakentamisen avulla (Joensuun Yrityskiinteistöt Oy).
  • Hyvänä esimerkkinä on Penttilään muodostumassa oleva Green Park -yrityspuisto, jonka suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan tilojen muunneltavuus, energiatehokkuus ja uuden tietotekniikan mahdollistama verkottuminen.

Nuorten työllistäminen

  • Joensuun on luotava riittävästi nuorten kesätyöpaikkoja palkkaamalla nuoria itse ja tukemalla nuoria palkkaavia yrityksiä ja järjestöjä.

Osaava hankintatoimi

  • Kaupungin hankintojen kilpailutus on järjestettävä niin, että myös paikallisten ja maakunnan omien yritysten on mahdollisuus tehdä tarjous.
  • Hankintojen ympäristöystävällisyys huomioidaan hankintakriteereissä.

Osaava työnantaja

  • Joensuun kaupunki on suuri työnantaja. Työhyvinvointiin ja hyvään johtamiseen on aidosti panostettava.