Pidetään huolta koulutuksesta, kulttuurista ja sivistyksestä

 • Laadukas ja tasa-arvoinen päivähoito ja peruskoulu tarkoittavat subjektiivista päivähoito-oikeutta, ilmaista varhaiskasvatusta, inhimillisiä ryhmäkokoja, riittäviä materiaalimäärärahoja sekä perheiden erilaisten olosuhteiden huomioimisen.

 • Nuorten Joensuussa turvataan ammattikoulutuksen rahoitus, tuetaan matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja taataan ennaltaehkäisevien palvelujen riittävyys.

 • Kulttuuria ja sivistystä edistetään kirjastojen kehittämisellä, kansalaislähtöisen kulttuuritoiminnan resursoinnilla, turvaamalla vapaan sivistystyön rahoitus ja pitämällä huolta taidelaitosten toiminnan edellytyksistä.

Suojellaan ympäristömme

 • Joensuu kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa jossa keskeisessä roolissa on kaavoitusratkaisut liikennejärjestelyineen sekä vähäpäästöinen hajautettu energiantuotanto ja energiatehokas rakentaminen.

 • Joensuusta tehdään Suomen parhaaksi pyöräilykaupungiksi kehittämällä pyörätieverkostoa ja huolehtimalla reittien talvikunnossapidosta ja pyöräparkeista.

 • Vihreässä Joensuussa pidetään huolta asuinympäristöjen viihtyisyydestä eli puistoja ei uhrata täydennysrakentamiselle, rantojen ja metsien virkistysarvot tunnustetaan sekä historiallisesti arvokkaille rakennuksille annetaan niille kuuluva arvonsa.

 • Elämäntavan kestävämpää kehitystä tuetaan painottamalla paikallisuutta ja ympäristöarvoja, tekemällä kierrättämisen ja uudelleenkäytön helpoksi sekä kannustamalla ihmisiä käyttämään omaa lihasvoimaansa arjen liikkumisessa.

Torjutaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta, tuodaan hyvinvointi lähelle ihmistä

 • Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistetaan ihmisten ehdoilla ja ongelmia ehkäistään ennalta takaamalla harrastusmahdollisuudet kaikille lapsille ja nuorille varallisuuteen katsomatta ja tarjoamalla alle 25-vuotiaille ilmainen ehkäisy.

 • Kamppaillaan köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan edistämällä kohtuuhintaista asumista sekä porrastamalla palvelumaksuja maksukyvyn mukaan.

 • Kunnista tehdään tasa-arvoisia ja syrjinnästä vapaita tekemällä stoppi kiusaamiselle, huolehtimalla siitä, että julkiset tilat ovat kaikkien joensuulaisten saavutettavissa sekä tekemällä riittävät vaikuttavuusarvioinnit, kun käytämme yhteisiä varoja.

Luodaan työpaikkoja ja elinvoimaa

 • Uusien ja kasvavien yritysten kehittämispalveluissa tavoitteena on elinkeinorakenteen monipuolistaminen. Korkeaan osaamiseen perustuvia yrityksiä tuetaan kehittymään ja kansainvälistymään.

 • Yritystoimintaa tukeva kaavoitus, sujuva lupaprosessi ja hyvä tonttivaranto tuovat Joensuulle kilpailuetua.

 • Yritystilojen rakentaminen on lähtökohtaisesti markkinaehtoista, mutta myös kaupunki voi rakentaa, hyvänä esimerkkinä Penttilään muodostuva Green Park -yrityspuisto

 • Nuorten työllistymistä edistetään mm. kaupungin kesätyöpaikoilla ja työpaikkoja tarjoavia yrityksiä ja järjestöjä tukemalla.

 • Joensuun kaupungin osaava hankintatoimi mahdollistaa paikallisten yritysten osallistumisen tarjouskilpailuun ja kaupungin rooli osaavana työnantajana panostaa työhyvinvoitiin.